qweqwe

ALGEMENE VOORWAARDEN MARS-VENUS COACHING

ARTIKEL 1 – INLEIDING

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Mars-Venus coaching bedoeld.

Mars-Venus coaching
Website: https://mariasoeters.nl/

Adres: Biesterweg 3, 5615 AE, Eindhoven
KVK: 20140825
Contact via: maria@mariasoeters.nl

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN DEELNAME (LIVE) MASTERCLASSES, ONLINE PROGRAMMA’S EN PERSOONLIJKE COACHING
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn (live) masterclasses, online programma’s en persoonlijke coaching.
2.2 In mijn (live) masterclasses, online programma’s en persoonlijke coaching deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf zul je – naast het volgen van de (live) masterclass/het online programma/de persoonlijke coaching – voldoende tijd moeten reserveren voor opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn masterclasses/programma/persoonlijke coaching successen in je (liefdes)leven genereert. Wel zal ik me volledig inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn producten (masterclasses, programma en coaching) met succes te volgen en af te ronden. De persoonlijke ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende producten die ik aanbied.

ARTIKEL 3 – NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE EN/OF PROEFPERIODE
3.1 Ik vind het belangrijk dat klanten tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie op mijn masterclass/online programma. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start kosteloos annuleren.
Op persoonlijke coaching zit een uitzondering. Door de persoonlijke aard van de coaching is het niet mogelijk (kosteloos) te annuleren. Losse coaching sessies vallen buiten de niet goed, geld terug garantie. Coaching pakketten kun je annuleren tot 14 dagen na de eerste betaling. Houd wel rekening met annuleringskosten van 250 euro die in mindering worden gebracht op het terug te ontvangen bedrag.
Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan maria@mariasoeters.nl. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel heb je niet langer recht op toegang tot de masterclass, mijn programma of persoonlijke begeiding. Indien je wilt gebruik maken van de niet goed geld terug garantie zal je ook al het cursusmateriaal in moeten leveren.
3.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan de masterclass/het programma/persoonlijke coaching te annuleren en moet je het volledige deelnemersbedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

ARTIKEL 4 – BETALING
4.1 Betaling kan in één keer of in termijnen worden voldaan m.u.v. (live) masterclasses. Informatie over (deel)betalingen staat omschreven op de website bij het desbetrefferende product. Als je het deelnemersbedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma/de coaching de verplichting tot betaling bestaan.
4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot de het programma/de coaching te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling zullen we de blokkering tot toegang opheffen en kun je weer gebruik maken van het programma/de coaching.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN
5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de (live) masterclasses/het programma/de persoonlijke coaching mag je de materialen gebruiken (indien dit toepasbaar is geweest tijdens ons coaching traject). Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES 
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN 
7.1 Mocht je ontevreden zijn over (een deel van) mijn (live) masterclass, online programma of persoonlijke coaching, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en indien de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Dien je klacht binnen 14 dagen na aanschaf van de (live) masterclass/het online programma/de persoonlijke coaching in. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID 
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals (emotionele) gevolgschade, is uitgesloten. Mijn intentie met mijn producten en persoonlijke coaching is om jou te sturen naar een liefdevolle, gezonde en sprankelende relatie maar ik heb geen invloed op de mensen die jij op je pad krijgt en hun invloed op jou. Hier ben ik daar dan ook niet aansprakelijk voor.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

ARTIKEL 9 – PRIVACY 
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Hier lees je meer over mijn Privacyverklaring.

ARTIKEL 10 – OVERIG
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.