qweqwe

ALGEMENE VOORWAARDEN MARS-VENUS COACHING

ARTIKEL 1 – INLEIDING

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Mars-Venus coaching bedoeld.
1.2 Met ‘online product’ bedoel ik mijn e-books, masterclasses of programma’s.
1.3 Met ‘dienst’ bedoel ik persoonlijke, 1-op-1 coaching tussen mijzelf en de klant. Hieronder valt ‘Intensive coaching’, losse coaching sessies of andere coaching pakketten.

Mars-Venus coaching
Website: https://mariasoeters.nl/

Gevestigd in: Eindhoven, Nederland
KVK: 20140825
Contact via: maria@mariasoeters.nl

ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN DEELNAME ONLINE PRODUCTEN EN DIENSTEN
2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online producten/diensten.
2.2 In/tijdens mijn online producten/diensten deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf zul je – naast de deelname – voldoende tijd moeten reserveren voor opdrachten en acties. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn producten/diensten succes in je (liefdes)leven genereert. Wel kun je van mij verwachten dat ik mijn producten/diensten naar mijn beste inzicht en vermogen uitvoer.

ARTIKEL 3 – GEEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE EN/OF PROEFPERIODE
3.1 Op mijn online producten en diensten geldt geen niet goed, geld terug garantie.

ARTIKEL 4 – BETALING
4.1 Betaling kan in één keer of in termijnen worden voldaan. In termijnen is niet altijd mogelijk indien het een lager geprijsd product/dienst is. Informatie over (deel)betalingen staat omschreven op de website bij het desbetreffende product/dienst. Als je het bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook de verplichting volledige betaling bestaan.
4.2 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht je toegang tot het online product/de dienst te blokkeren totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling wordt de blokkering opgeheven en kun je weer gebruik maken van het online product/de dienst.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUEEL EIGENDOM/GEBRUIK MATERIALEN
5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het volgen van het online product/de dienst mag je de materialen voor persoonlijk gebruik gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

ARTIKEL 6 – MATERIALEN EN LICENTIES 
6.1 Ik streef ernaar de online producten levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 2 (twee) maanden van te voren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

ARTIKEL 7 – KLACHTEN 
7.1 Mocht je ontevreden zijn over mijn online producten of diensten dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en indien de klacht gegrond is om deze binnen 10 werkdagen te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Dien je klacht maximaal binnen 14 dagen na aanschaf van het online product of dienst in. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
8.1 Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt door mij.
8.2 Ik ben niet aansprakelijk voor ontstane schade van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
8.3 Je blijft ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
8.4 In het geval dat ik een schadevergoeding verschuldigd ben van directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat voor het online product/dienst in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
8.5 Ik vrijwaar mijzelf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mijn geleverde diensten en producten.

ARTIKEL 9 – PRIVACY 
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Hier lees je meer over mijn Privacyverklaring.

ARTIKEL 10 – OVERIG
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN
11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.